Reserves

D’acord amb el que estableix la llei orgà nica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a una fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Bessons SL amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interà¨s.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C / Rambla, 194 08201 Sabadell. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostਠes compromet a notificar-nos qualsevol vacances i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clà usula.